مزایای میلگرد بستر

  • اتصال دیوارهای متقاطع به یکدیگر
  • عدم نیاز به دوغاب ریزی
  • افزایش انسجام دیوار و مقاومت سازه در برابر زلزله
  • افزایش چشمگیر مقاومت دیوار
  • افزایش مقاومت برشی درون صفحه ای دیوار
  • افزایش استقامت و شکل پذیری خمش برون صفحه ای دیوار
  • بهینه شدن شکل گیری دیوار
فهرست